logo

POLITICA PRIVIND CONFIDENÈšIALITATEAAcest website („site-ul”) este administrat de către Netopia S.R.L., cu sediul în Bulevardul Dimitrie Pompeiu 9-9A, , Bucuresti, cod postal 020335, România, înregistrată la Registrul ComerÈ›ului sub nr. J40/9170/2003, cod unic de înregistrare RO15565496 („Netopia”).


Obiectul acestei Politici privind Confidențialitatea


Prezenta Politică privind Confidențialitatea are rolul de a vă informa cu privire la:

 1. activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al site-ului;

 2. prelucrările datelor cu caracter personal efectuate de Netopia în vederea desfășurării activităților sale, potrivit celor descrise mai jos.


Politica noastră privind confidenÈ›ialitatea poate fi modificată, iar Netopia va publica pe această pagină o versiune actualizată a politicii. Prin consultarea frecventă a acestui site puteÈ›i să vă asiguraÈ›i că aveÈ›i cunoÈ™tință permanent despre activitățile de prelucrare întreprinse de către Netopia.


Acest site poate include link-uri către alte website-uri care sunt gestionate de alte entități/persoane juridice care nu au legătură cu Netopia È™i cu privire la care Netopia nu poartă nicio responsabilitate. De asemenea, putem oferi link-uri către alte website-uri operate de entitățile afiliate Netopia, care pot aplica politici separate în privinÈ›a confidenÈ›ialității. Dacă accesaÈ›i aceste website-uri prin intermediul site-ului nostru, ar trebui să consultaÈ›i politicile de confidenÈ›ialitate ale acestor site-uri pentru a putea înÈ›elege în ce mod colectează, utilizează È™i comunică informaÈ›iile dvs.


Datele cu caracter personal prelucrate de către Netopia


Datele cu caracter personal sunt acele informaÈ›ii care identifică, în mod direct sau indirect, o persoană fizică.


Prelucrarea datelor cu caracter personal însemna desfășurarea de operaÈ›iuni precum colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, combinarea, transmiterea, È™tergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.


Astfel, Netopia prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:


 • Date de identificare, constând în nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul de client atribuit de comerciantul către care faceÈ›i o plată utilizând serviciile Netopia;


 • Date de natura financiară, constând în contravaloarea achitată, numărul cardului, numele înscris pe card, data expirării, codul CVV, cod unic de identificare tranzacÈ›ie È™i orice alte date privind metodele de plată utilizate, în măsura în care sunt necesare desfășurării activității Netopia, în scopurile descrise mai jos;


 • Date referitoare la activitatea frauduloasă / potenÈ›ial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzaÈ›ii È™i condamnări legate de infracÈ›iuni precum frauda, spălarea de bani È™i finanÈ›area actelor de terorism;


 • Date derivate din categoriile sus-menÈ›ionate, constând în date privind istoricul activității de utilizare a serviciilor Netopia, informaÈ›ii ce rezultă din neconformitățile semnalate de orice persoană.


Refuzul de a furniza datele cu caracter personal care vă sunt solicitate de către Netopia poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor Netopia È™i/sau îndeplinirii celorlalte scopuri de prelucrare de către Netopia.


Sursele datelor cu caracter personal prelucrate de Netopia


Netopia prelucrează datele cu caracter personal pe care dumneavoastră le furnizaÈ›i în mod direct, datele furnizate de către comercianÈ›ii către care faceÈ›i o plată utilizând serviciile Netopia (pentru care Netopia acÈ›ionează în calitate de împuternicit), precum È™i date care sunt generate pe baza acestora. Putem colecta date cu caracter personal privitoare la dumneavoastră în momentul în care utilizaÈ›i site-ul nostru precum È™i în contextul prestării serviciilor puse la dispoziÈ›ie de către Netopia.


Temeiurile È™i scopurile în care Netopia prelucrează date cu caracter personal


Netopia urmăreÈ™te în permanență ÅŸi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă principiile ÅŸi legislaÅ£ia privind protecÈ›ia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecÅ£ia persoanelor fizice în ceea ce priveÅŸte prelucrarea datelor cu caracter personal ÅŸi privind libera circulaÅ£ie a acestor date ÅŸi de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”) È™i ale legislaÈ›iei subsecvente.

În funcÈ›ie de activitatea desfășurată, Netopia prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată, în următoarele condiÈ›ii:


 1. pentru prelucrările derivate din calitatea dumneavoastră de vizitator al site-ului, vă rugăm să consultați secțiunea privind utilizarea modulelor de tip cookie disponibilă aici;


 1. în măsura în care sunteÈ›i utilizator al serviciilor prestate, Netopia va prelucra datele dumneavoastră după cum urmează:


 • în calitate de împuternicit al comerciantului către care faceÈ›i o plată utilizând serviciile Netopia, în temeiul contractului dintre dumneavoastră È™i respectivul comerciant, pentru scopul activității de facilitare (procesare) a plăților efectuate de dumneavoastră către respectivul comerciant;


 • în calitate de operator, în temeiul obligaÈ›iilor legale ce revin Netopia, pentru scopul monitorizării È™i filtrării anti-fraudă;


 1. în măsura în care sunteÈ›i reprezentantul sau persona de contact desemnată de către un partener contractual, Netopia va prelucra datele dumneavoastră în calitate de operator, în temeiul interesului legitim al Netopia în contextul desfășurării obiectului său de activitate, pentru scopul gestionării  contractului încheiat între Netopia È™i respectivul partener contractual.


Există anumite scopuri de prelucrare, pentru care este necesar, conform reglementărilor aplicabile, ca Netopia să obÈ›ină consimțământul dumneavoastră. Consimțământul astfel furnizat poate fi retras în orice moment, iar Netopia va È›ine cont de preferinÈ›ele dumneavoastră. Scopurile pentru care este cel mai probabil ca Netopia să vă solicite consimțământul sunt următoarele: marketing direct, publicitate prin intermedierea/ promovarea celor mai potrivite produse È™i servicii Netopia, ale entităților afiliate Netopia sau  ale partenerilor Netopia, după caz (inclusiv transferul unor categorii de date către entitățile menÈ›ionate – în măsura în care este necesar), precum È™i transmiterea de către Netopia a unor comunicări comerciale în acest scop.


Destinatarii datelor cu caracter personal


Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Netopia poate să dezvăluie anumite categorii de date cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana vizată È™i/sau reprezentanÅ£ii săi legali, reprezentanÅ£ii Netopia, entităţile afiliate Netopia, autorităţi judecătoreÅŸti sau alte autorităţi publice de orice tip – în măsura în care este necesar, furnizorii de servicii ÅŸi bunuri pentru a căror achiziÈ›ie utilizaÈ›i serviciile Netopia (pentru care Netopia acÈ›ionează în calitate de împuternicit), societăţile bancare implicate în tranzacÈ›ia pe care o efectuaÈ›i utilizând serviciile Netopia,  alÈ›i parteneri contractuali È™i/sau împuterniciÈ›i ai Netopia.


Transferul datelor cu caracter personal


În prezent, în vederea îndeplinirii scopurilor mai sus-menÈ›ionate este posibil ca Netopia să transfere anumite categorii de date cu caracter personal în afara României, în state din cadrul UE: Belgia. Este posibil ca pe parcursul desfășurării activităților Netopia, statele de transfer mai sus-menÈ›ionate să se modifice. PuteÈ›i obÈ›ine o listă actualizată cu statele unde se transferă datele cu caracter personal accesând varianta actualizată a prezentei Politici.Durata prelucrării datelor


În vederea realizării scopurilor de prelucrare menÈ›ionate, Netopia va prelucra datele cu caracter personal pe durata necesară prestării serviciilor Netopia pe care le utilizaÈ›i, precum È™i ulterior, în vederea conformării cu obligaÈ›iile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispoziÈ›iile referitoare la obligaÈ›ia de arhivare. Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Netopia să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal È™i să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.


Utilizarea modulelor de tip cookie-uri


Acest site utilizează cookie-uri. Mai multe detalii privind aceste module È™i modul în care sunt folosite pot fi accesate aici.


Securitatea datelor


Netopia acordă o importanță sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal È™i înÈ›elege să asigure siguranÈ›a acestora pe parcursul activităților de prelucrare. În acest sens, Netopia implementează măsuri tehnice ÅŸi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operaÈ›iunilor de prelucrare.


Drepturile persoanelor vizate


În condiÈ›iile prevăzute de legislaÈ›ia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoană vizată, beneficiaÈ›i de următoarele drepturi:


 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Netopia, conform celor descrise în prezentul document;

 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obÈ›ine confirmarea din partea Netopia cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum È™i detalii privind activitățile de prelucrare;

 • dreptul  la rectificare, respectiv dreptul de a obÈ›ine rectificarea de către Netopia a datelor inexacte, precum È™i completarea datelor incomplete;

 • dreptul la È™tergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege – însă este posibil ca, în urma solicitării de È™tergere a datelor, Netopia să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) È™i să continue în aceste condiÈ›ii prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • începând din 25 mai 2018, dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege;

 • începând din 25 mai 2018, dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obiÈ™nuit È™i într-un format uÈ™or de citit, precum È™i (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Netopia către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege;

 • dreptul la opoziÈ›ie - în ceea ce priveÈ™te activitățile de prelucrare efectuate pentru scopuri de marketing direct, inclusiv activitățile de profilare, dreptul de opoziÈ›ie se poate exercita în orice moment, prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;

 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate;

 • dreptul de a vă adresa Autorităţii NaÅ£ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competente, în măsura în care consideraÈ›i necesar.


Pentru mai multe detalii cu privire la activitățile de prelucrare efectuate de către Netopia, precum È™i cu privire la drepturile de care beneficiaÈ›i în acest context, vă rugăm să vă adresaÈ›i la: contact@netopia.ro


De asemenea, puteÈ›i oricând să vă adresaÈ›i Responsabilului cu ProtecÈ›ia Datelor desemnat la nivelul Netopia la următoarea adresă: gdpr@netopia.ro


Ultima actualizare: 24 MAI 2018.